HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Đăng nhập

a. Tại màn hình Đăng nhập, Quý khách nhập đúng username đã đăng ký tại SCB và mật khẩu hợp lệ để đăng nhập ứng dụng.

b. Sau khi nhập thông tin đăng nhập hợp lệ, ứng dụng hiển thị màn hình trang chủ.

II. Tài khoản thanh toán

1.Chi tiết tài khoản thanh toán

a. Màn hình chi tiết tài khoản thanh toán, có thể thay đổi tài khoản để xem lịch sử giao dịch và in sao kê

2.Đăng ký mở mới tài khoản thanh toán trực tuyến

a. Tại màn hình chi tiết tài khoản thanh toán, chọn Mở tài khoản

b. Tại màn hình Đăng ký tài khoản trực tuyến, chọn Loại tài khoản, Chi nhánh giao dịch, chọn “Tôi đã đọc và đồng ý…”, chọn Đăng ký

c. Kiểm tra lại thông tin đăng ký, chọn “Tôi đã hiểu và đồng ý”

d. Thực hiện xác thực, nhấn Xác nhận để hoàn tất đăng ký.

e. Màn hình đăng ký thành công

III. Chuyển tiền

1.Chuyển tiền trong SCB

1.1. Chuyển tiền cá nhân

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Trong SCB/Cá nhân, Quý khách nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục.

b. Tài màn hình Xác nhận, Quý khách nhấn Xác nhận.

c. Ứng dụng hiển thị màn hình Kết quả, Quý khách có thể nhấn Giao dịch khác để thực hiện giao dịch Chuyển tiền cá nhân mới.

1.2. Chuyển tiền đến tài khoản

a. Tại Màn hình Chuyển tiền/Trong SCB/Tài khoản, Quý khách nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục. Lưu ý: Quý khách có thể tích chọn Lưu tên gợi nhớ để lưu tài khoản thụ hưởng cho những lần chuyển tiền sau.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch được thực hiện hoàn tất và chuyển qua màn hình thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn chọn button Giao dịch khác. Để lưu thông tin chuyển tiền nhấn chọn Lưu mẫu giao dịch, sau đó nhập tên mẫu mà nhấn icon Lưu mẫu.

1.3. Chuyển tiền trong SCB đến người nhận bằng CMND/Passport.

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Trong SCB/CMDND/Passport, Quý khách nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục. Lưu ý: Quý khách có thể tích chọn Lưu tên gợi nhớ để lưu tài khoản thụ hưởng cho những lần chuyển tiền sau.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn Giao dịch khác. Để lưu thông tin chuyển tiền nhấn Lưu mẫu giao dịch, nhập tên mẫu và nhấn icon Lưu mẫu.

1.4. Chuyển tiền trong hệ thống đến nhiều tài khoản

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Trong SCB/Nhiều tài khoản, Quý khách nhập, chọn các thông tin hợp lệ, nhấn icon + Thêm giao dịch để thêm giao dịch, Quý khách được thực hiện tối đa 5 giao dịch trên một màn hình. Nhấn Tiếp tục để thực hiện giao dịch. Lưu ý: Đối với chuyển tiền đến nhiều tài khoản, người thụ hưởng bắt buộc phải chọn từ Danh bạ thụ hưởng.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn Giao dịch khác.

2.Chuyển tiền ngoài SCB

2.1. Chuyển tiền đến Tài khoản

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Ngoài SCB/Tài khoản, Quý khách nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục. Đối với những Ngân hàng thụ hưởng tham gia vào liên minh Napas và cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7, và số tiền giao dịch nhỏ hơn 300.000.000 VND/giao dịch, giao dịch sẽ được mặc định là giao dịch Chuyển NAPAS 24/7, Quý khách có thể chọn là giao dịch chuyển thường bằng cách click vào button Chuyển thường. Đối với những trường hợp khác, giao dịch sẽ được mặc định là giao dịch chuyển thường. Lưu ý: Quý khách có thể tích chọn Lưu tên gợi nhớ để lưu tài khoản thụ hưởng cho những lần chuyển tiền sau.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn Giao dịch khác. Để lưu thông tin chuyển tiền nhấn Lưu mẫu giao dịch, nhập tên mẫu và nhấn icon Lưu mẫu.

2.2. Chuyển tiền đến CMND/Passport

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Ngoài SCB/CMND/Passport nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục. Lưu ý: Quý khách có thể tích chọn Lưu tên gợi nhớ để lưu tài khoản thụ hưởng cho những lần chuyển tiền sau.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn Giao dịch khác. Để lưu thông tin chuyển tiền nhấn Lưu mẫu giao dịch, nhập tên mẫu và nhấn icon Lưu mẫu.

2.3. Chuyển tiền đến Thẻ

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Ngoài SCB/Thẻ nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục. Lưu ý: Quý khách có thể tích chọn Lưu tên gợi nhớ để lưu tài khoản thụ hưởng cho những lần chuyển tiền sau.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn Giao dịch khác. Để lưu thông tin chuyển tiền nhấn Lưu mẫu giao dịch, nhập tên mẫu và nhấn icon Lưu mẫu.

2.4. Chuyển tiền NAPAS 247 đến nhiều tài khoản

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Ngoài SCB/NAPAS 247 nhiều tài khoản nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục. Lưu ý: Quý khách có thể tích chọn Lưu tên gợi nhớ để lưu tài khoản thụ hưởng cho những lần chuyển tiền sau.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn Giao dịch khác.

3.Chuyển tiền chứng khoán

a. Tại màn hình Chuyển tiền/Chứng khoán, Quý khách nhập, chọn các thông tin hợp lệ và nhấn Tiếp tục.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn Tiếp tục.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công. Lưu ý: Để trở về màn hình khởi tạo nhấn Giao dịch khác. Để lưu thông tin chuyển tiền nhấn Lưu mẫu giao dịch, nhập tên mẫu và nhấn icon Lưu mẫu.

IV. Tài khoản tiền gửi tiết kiệm

1.Xem thông tin tài khoản tiết kiệm, tất toán.

a. Để thực hiện chức năng liên quan đến Tiết kiệm, chọn “Tiết kiệm” trên thanh Menu ở màn hình Dashboard.

b. Chức năng “Tìm kiếm sổ tiết kiệm”: Cho phép tìm kiếm các tài khoản tiết kiệm dựa trên các điều kiện tìm kiếm mà KH thao tác nhập hoặc chọn. Tại “Danh sách tài khoản”, chọn vào một dòng dữ liệu để xem thông tin chi tiết tài khoản tiết kiệm.

c. Để Tất toán Sổ tiết kiệm, tại màn hình chi tiết sổ tiết kiệm, KH chọn chức năng “Tất toán”.

d. Màn hình khởi tạo tất toán, KH kiểm tra lại thông tin, chọn tài khoản nhận và nhấn “Tiếp tục”.

e. KH chọn hình thức xác thực tất toán sổ tiết kiệm → Xác thực và hoàn tất giao dịch.

f. Màn hình tất toán sổ tiết kiệm thành công.

2.Mở mới tài khoản tiết kiệm

a. Chọn “Mở tiết kiệm”, chọn tài khoản nguồn, nhập số tiền, hình thức lĩnh lãi, kỳ hạn, xử lý khi đến hạn. Chọn “Tiếp tục”

b. KH kiểm tra lại thông tin và xác nhận mở mới sổ tiết kiệm.

c. Màn hình mở mới sổ tiết kiệm thành công.

V. Thẻ

1.Tổng quan thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng

1.1. Tổng quan thẻ ghi nợ

KH chọn chức năng Thẻ → “Thẻ ATM/Debit”, màn hình hiển thị danh sách thẻ ATM/Debit, thông tin chi tiết thẻ và các chức năng đi kèm với thẻ.

1.2. Tổng quan thẻ tín dụng

KH chọn chức năng Thẻ → KH chọn tab “Tín dụng”, màn hình hiển thị danh sách thẻ tín dụng, thông tin chi tiết thẻ và các chức năng đi kèm với thẻ.

2.Kích hoạt thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng

2.1. Kích hoạt thẻ vật lý

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ/Chi tiết thẻ, chọn Kích hoạt

b. Người dùng điền thông tin thẻ cần kích hoạt

c. Kiểm tra lại thông tin, chọn phương thức xác thực, click Xác nhận

d. Màn hình kích hoạt thẻ thành công.

2.2. Kích hoạt thẻ phi vật lý

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ/Chi tiết thẻ, chọn Kích hoạt

b. Kiểm tra lại thông tin, chọn phương thức xác thực, nhấn Xác nhận

c. Màn hình kích hoạt thẻ thành công.

3.Xem thông tin thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ/Chi tiết thẻ, chọn icon Mắt

b. Hiển thị cảnh báo bảo mật, chọn Xem thông tin

c. Kiểm tra lại thông tin đã đăng ký, chọn phương thức xác thực và nhập mã xác thực và nhấn Xác nhận.

d. Màn hình xem thông tin thành công.

4.Khóa/mở khóa dịch vụ thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng

4.1. Khóa dịch vụ thẻ

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ, chọn Khóa/Mở khóa dịch vụ thẻ

b. Người dùng khóa các dịch vụ thẻ bằng cách nhấn chọn Tạm khóa các dịch vụ tương ứng

c. Người dùng nhấn Đồng ý tại thông báo xác nhận khóa thẻ/dịch vụ thẻ.

d. Khóa thẻ/dịch vụ thẻ thành công.

4.2. Mở khóa dịch vụ thẻ

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ, chọn Khóa/Mở khóa dịch vụ thẻ.

b. Người dùng có thể mở khóa các dịch vụ thẻ bằng cách click chọn Hoạt động các dịch vụ tương ứng.

c. Thực hiện xác thực.

d. Mở khóa thẻ/dịch vụ thẻ thành công.

5.Đổi PIN thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ, chọn Đổi mã PIN

b. Nhập mã PIN mới 02 lần, nhấn Đổi mã PIN.

c. Thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình đổi PIN thành công.

6.Điều chỉnh hình thức trích nợ thẻ tín dụng

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ tín dụng, chọn Điều chỉnh hình thức trích nợ.

b. Chọn hình thức thanh toán dư nợ và tài khoản tự động trích (nếu thanh toán tự động).

c. Kiểm tra thông tin đăng ký và thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình giao dịch thành công.

7.Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

7.1. Thanh toán thẻ cá nhân

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ, chọn Thẻ tín dụng, nhấn Thanh toán thẻ.

b. Kiểm tra thông tin thanh toán, chọn Phương thức thanh toán và nhấn Thanh toán.

c. Kiểm tra thông tin và thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình thanh toán thành công.

7.2. Thanh toán thẻ khách hàng khác

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ tín dụng, chọn Thẻ tín dụng, nhấn Thanh toán thẻ KH khác.

b. Nhập số tài khoản thẻ và số tiền thanh toán.

c. Kiểm tra thông tin và thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình thanh toán thành công.

8. Đăng ký trả góp dư nợ thẻ tín dụng

a. Tại màn hình Tổng quan thẻ tín dụng, chọn Đăng ký trả góp

b. Chọn thời gian giao dịch, chọn giao dịch muốn đăng ký trả góp, chọn kỳ hạn trả góp và bấm Tiếp tục

c. Kiểm tra thông tin trả góp và thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình giao dịch thành công.

9. Sao kê thẻ tín dụng

a. Tại màn hình Tổng quan Thẻ tín dụng, chọn Sao kê

b. Hiển thị 03 kỳ sao kê gần nhất, chọn một kỳ sao kê để xem thông tin dư nợ và giao dịch chi tiết trong kỳ sao kê

10. Đăng ký mở thẻ tín dụng

a. Tại màn hình Tổng quan Thẻ tín dụng, nhấn Đăng ký.

b. Chọn sản phẩm thẻ cần đăng ký.

c. Nhập thông tin đăng ký mở thẻ.

d. Kiểm tra lại thông tin đăng ký và thực hiện xác thực giao dịch.

e. Màn hình đăng ký mở thẻ thành công.

11. Đăng ký mở thẻ thanh toán

11.1. Đăng ký mở thẻ thanh toán chính

a. Tại tab ATM/Debit, nhấn Đăng ký thẻ

b. Chọn sản phẩm thẻ cần đăng ký phát hành.

c. Chọn tài khoản phát hành thẻ, hình thức phát hành và nhập các thông tin đăng ký.

d. Kiểm tra lại thông tin đã đăng ký, thực hiện xác thực giao dịch.

e. Màn hình đăng ký thẻ phi vật lý thành công.

f. Màn hình đăng ký thẻ vật lý thành công

11.2. Đăng ký mở thêm thẻ S-Digital

a. Tại tab ATM/Debit, nhấn Đăng ký thẻ

b. Tại màn hình đăng ký thẻ thanh toán, chọn tab Thêm thẻ S-Digital. Thực hiện nhập/chọn các thông tin đăng ký.

c. Kiểm tra lại thông tin đã đăng ký, thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình đăng ký thẻ phi vật lý thành công.

e. Màn hình đăng ký thẻ vật lý thành công

12. Cấp lại thẻ ghi nợ

a. Tại màn hình Tổng quan Thẻ ghi nợ, nhấn Cấp lại thẻ.

b. Chọn Địa điểm giao dịch.

c. Kiểm tra thông tin và thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình cấp lại thẻ thành công.

13. Gia hạn thẻ ghi nợ

a. Tại màn hình Tổng quan Thẻ ghi nợ, nhấn Gia hạn thẻ.

b. Chọn Địa điểm giao dịch.

c. Kiểm tra thông tin và thực hiện xác thực giao dịch.

d. Màn hình gia hạn thẻ thành công.

VI. Thanh toán hóa đơn

1.Thanh toán toàn bộ hóa đơn

a. Tại màn hình Home chọn Thanh toán.

b. Tại màn hình Thanh toán, chọn dịch vụ thanh toán bằng cách click vào group dịch vụ tương ứng.

c. Chọn tài khoản nguồn, Nhà cung cấp và nhập Mã hóa đơn/Mã khách hàng, click Kiểm tra, ứng dụng tự động hiển thị thông tin và số tiền hóa đơn phải thanh toán, nếu đúng chọn Tiếp tục.

d. Kiểm tra lại thông tin giao dịch, chọn phương thức xác thực, thực hiện xác thực và Xác nhận.

e. Màn hình Giao dịch thành công.

2.Thanh toán hóa đơn nhập số tiền

a. Tại màn hình khởi tạo thanh toán hóa đơn nhập số tiền, chọn nhà cung cấp, nhập mã Khách hàng và Số tiền cần thanh toán, chọn Tiếp tục.

b. Kiểm tra lại thông tin, chọn phương thức xác thực, thực hiện xác thực, và Xác nhận.

c. Màn hình giao dịch thành công.

3.Thanh toán hóa đơn chọn gói/kỳ cước

a. Tại màn hình Thanh toán, chọn dịch vụ thanh toán. Nhập mã Khách hàng và chọn Kiểm tra.

b. Chọn số Kỳ thanh toán, chọn Tiếp tục.

c. Kiểm tra lại thông tin, chọn phương thức xác thực, thực hiện xác thực, chọn Xác nhận.

d. Màn hình giao dịch thành công.

4.Thanh toán hóa đơn tự động

4.1. Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động

a. Tại màn hình Thanh toán/Hóa đơn tự động đã đăng ký chọn Đăng ký để đăng ký Hóa đơn mới. Để xem chi tiết hóa đơn thanh toán tự động, click vào khung chi tiết.

b. Chọn, nhập thông tin hóa đơn đăng ký thanh toán tự động. Sau khi hoàn tất, chọn Tiếp tục.

c. Kiểm tra lại thông tin đăng ký, Chọn phương thức xác thực, thực hiện xác thực và Xác nhận.

d. Màn hình đăng ký thành công. Chọn Giao dịch khác để thực hiện đăng ký thanh toán tự động dịch vụ/hóa đơn khác.

4.2. Hủy đăng ký thanh toán hóa đơn tự động

a. Tại màn hình Hóa đơn tự động đã đăng ký, chọn hóa đơn muốn hủy đăng ký, chọn Xóa.

b. Màn hình ứng dụng hiển thị popup xác nhận xóa, chọn Xóa.

c. Kiểm tra lại thông tin, thực hiện xác thực và Xác nhận.

d. Màn hình xóa hóa đơn đã đăng ký thành công.

5.Nạp tiền điện thoại (Nạp topup)

a. Tại màn hình Thanh toán, chọn chức năng Nạp tiền điện thoại.

b. Thay đổi số điện thoại (nếu muốn) và Chọn mệnh giá nạp tiền. Chọn Tiếp tục.

c. Kiểm tra lại thông tin, Chọn phương thức xác thực, thực hiện xác thực và Xác nhận.

d. Màn hình thành công. Chọn Giao dịch khác nếu muốn sử dụng tiếp dịch vụ.

6.Lịch sử thanh toán hóa đơn

a. Tại màn hình Thanh toán, cụm Thống kê & lịch sử, chọn vào icon chi tiết.

b. Tại màn hình Lịch sử thanh toán chọn chi tiết 1 giao dịch.

c. Tại màn hình Chi tiết giao dịch, có thể thanh toán lại hóa đơn có trạng thái thất bại hoặc thanh toán kỳ mới bằng cách chọn Thanh toán.

VII. Quản lý tài chính

1.Tổng quan

a. Màn hình Quản lý tài chính với 02 chức năng chính: Quản lý chi tiêu và Quản lý ngân sách.

2.Quản lý chi tiêu

a. Tại màn hình Quản lý chi tiêu, có thể lọc theo khoản thời gian, loại chi tiêu và phân loại chi tiêu theo Tài khoản hoặc Thẻ.

b. Click vào một giao dịch bất kỳ để xem Chi tiết giao dịch.

c. Chọn vào icon … để thực hiện Tách giao dịch hoặc Chỉnh danh mục chi tiêu.

d. Tại màn hình Tách giao dịch, chọn Danh mục và nhập Số tiền và số lượng giao dịch muốn tách, Chọn Lưu để hoàn tất Tách giao dịch.

e. Để chỉnh danh mục, chọn Chỉnh danh mục, chọn danh mục mới, chọn Lưu để hoàn tất đổi danh mục.

3.Quản lý ngân sách

a. Tại màn hình Quản lý ngân sách, chọn Lập ngân sách mới để tạo ngân sách, tại cụm chi tiết ngân sách có thể chọn Xóa hoặc Điều chỉnh ngân sách.

b. Tại màn hình Lập ngân sách, chọn, nhập đủ thông tin, chọn Lưu để hoàn tất.

c. Để Điều chỉnh ngân sách, chọn, nhập thông tin cần thay đổi, chọn Lưu để hoàn tất điều chỉnh.

d. Để Xóa ngân sách, chọn Đồng ý trên popup xác nhận xóa.

VIII. Vay

1.Danh sách khoản vay

a. Tại màn hình Home, chọn chức năng Vay. Tại màn hình Tổng quan vay, hiển thị danh sách tài khoản vay, chọn tài khoản vay bất kỳ để xem thông tin chi tiết khoản vay.

b. Màn hình chi tiết vay thể hiện thông tin dư nợ, kế hoạch trả nợ của khoản vay.

2.Đăng ký vay

a. Tại màn hình tổng quan vay, nhấn “Đăng ký vay”.

b. Chọn sản phẩm Vay, nhập các thông tin đăng ký vay, nhấn Tiếp tục.

c. Kiểm tra thông tin, nhấn Xác nhận.

d. Màn hình Đăng ký thành công.

3.Công cụ tính lãi vay

a. Tại màn hình khởi tạo Đăng ký vay, chọn Công cụ tính lãi vay.

b. Nhập thông tin vay dự kiến, nhấn Bảng kết quả để tra cứu khoản vay.

c. Bảng kết quả hiển thị lịch trả nợ dự kiến

IX. Chatbot

1.Đường dẫn vào chức năng Chatbot

a. Tại màn hình Home, chọn icon Tin nhắn để đến chức năng Chatbot.

b. Màn hình chờ kết nối Chatbot.

c. Màn hình chính chức năng Chatbot

2.Chat với hệ thống BOT

a. Quý khách chọn dịch vụ ở Menu bên dưới hoặc nhập nội dung cần được hỗ trợ và bấm nút gửi. Hệ thống SCBbot tự động đưa ra các câu trả lời phù hợp.

3.Chat trực tuyến với Nhân viên tư vấn

a. Để chat trực tuyến với Nhân viên tư vấn của SCB: Quý khách chọn “Chat với Nhân viên tư vấn” trong khung chat hoặc nhấn vào icon Tư vấn và chờ cho đến khi có Nhân viên tham gia vào phòng chat trực tuyến.

b. Màn hình đã có Nhân viên tư vấn tham gia phòng chat trực tuyến

4.Màn hình gửi tập tin trong Chatbot

a. Để gửi ảnh/video/tập tin Microsoft từ thiết bị: Tại khung nhập tin nhắn, chọn icon tập tin → màn hình hiển thị thư mục của thiết bị, quý khách chọn ảnh/video/tập tin muốn gửi sau đó nhấn enter để gửi tập tin vào khung chat.

5.Màn hình khung chat đã đóng

a. Màn hình phiên chat sẽ đóng tự động nếu trong 5 phút Quý khách không tương tác trong phòng chat hoặc khi Nhân viên tư vấn trực tuyến đóng phiên chat sau khi đã xác nhận hỗ trợ xong.

Lưu ý:

Cho phép gửi ảnh+video 5file/lần và max 50MB/lần.

Các tập tin hỗ trợ bao gồm:

● Hình ảnh: jpg, jpeg, png, gif. Dung lượng: Tối đa 2MB

● Video: mp4, mov

● Tệp tin Microsoft:

○ Word (doc, docm, docx)

○ Excel (xls,xlsm, xlsx)

○ Power Point (pptm, pptx, ppt)

○ Pdf

○ Rar, zip

X. Thông tin và trợ giúp

Tại trang Thông tin và trợ giúp, chọn chức năng cần tra cứu để xem thông tin tương ứng.

XI. Cài đặt

a. Tại trang Menu, chọn chức năng Cài đặt, ứng dụng hiển thị thông tin cá nhân và các chức năng cài đặt tương ứng

b. Chọn chức năng Đổi mật khẩu để đổi mật khẩu ứng dụng

c. Quý khách có thể kích hoạt tính năng Đăng nhập xác thực 02 yếu tố trên thiết bị khác để tăng mức độ bảo mật của ứng dụng. Đồng thời kích hoạt các tính năng nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng và tính năng nhận thông tin cảnh báo khi đăng nhập trên thiết bị khác.

XII. Thống kê giao dịch

a. Khách hàng có thể xem lại các giao dịch đã thực hiện từ tài khoản thanh toán bao gồm các giao dịch đăng ký tài khoản, thẻ, vay. Khung Tìm kiếm cho phép tìm nhanh theo thời gian giao dịch, loại giao dịch hoặc thông tin giao dịch.

b. Đối với giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống đến CMND hoặc đến tài khoản sẽ có thêm chức năng Tra soát giao dịch, nhập nội dung cần tra soát, chọn Gửi tra soát.

c. Xác thực thành công sẽ hiển thị màn hình Gửi tra soát thành công.

XIII. Bán ngoại tệ

a. Tại màn hình Bán ngoại tệ, Quý khách chọn/nhập các thông tin hợp lệ và nhấn “Tiếp tục”.

b. Tại màn hình Xác nhận chọn Phương thức xác thực, nhấn “Xác nhận”.

c. Sau khi nhập đúng mã xác thực, giao dịch hoàn tất và chuyển qua màn hình Giao dịch thành công.

XIV. Thông báo

1. Tổng quan Thông báo

a. Tại màn hình Trang chủ, click vào icon chuông để xem các thông báo của SCB và tin biến động số dư tài khoản.

b. Chọn tab Thông tin sản phẩm dịch vụ, hiển thị các tin Khuyến mãi, tin thông báo chung từ SCB

c. Chọn tab Thông tin biến động số dư, hiển thị các tin biến động số dư của tài khoản thanh toán

2. Chọn icon cài đặt hiện các chức năng của màn hình Thông báo.

a. Chọn Đánh dấu các tin đã đọc: tất cả các tin đã nhận chuyển trạng thái đã đọc.

b. Chọn Xóa tất cả thông báo BĐSD, hiển thị thông báo “ Quý khách có muốn xóa tất cả thông báo biến động số dư?”. Nhấn “Đồng ý” để xóa tất cả các tin đã nhận được hoặc nhấn “Hủy” để đóng thông báo.

XV. Bảo hiểm

1. Tổng quan bảo hiểm Bảo Long

Tại màn hình Home, chọn chức năng Bảo hiểm > hiển thị danh sách bảo hiểm. Nhấn chọn một bảo hiểm bất kỳ để xem chi tiết bảo hiểm.

2. Mua bảo hiểm xe máy

a. Tại màn hình Home, chọn Bảo hiểm > Nhấn icon Xe máy > Nhấn Mua bảo hiểm.

b. Người dùng chọn gói bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

c. Người dùng điền Thông tin đăng ký mua bảo hiểm và Thông tin ghi bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

d. Kiểm tra thông tin, chọn tài khoản thanh toán, nhấn Thanh toán

e. Kiểm tra lại thông tin và chọn phương thức xác thực, nhập mã xác thực và nhấn Xác nhận

f. Màn hình mua bảo hiểm xe máy thành công

3. Mua bảo hiểm ô tô

a. Tại màn hình Home, chọn Bảo hiểm > Nhấn icon Ô tô > Nhấn Mua bảo hiểm.

b. Người dùng điền Thông tin sản phẩm bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

c. Người dùng điền Thông tin đăng ký mua bảo hiểm và Thông tin ghi bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

d. Kiểm tra thông tin, chọn tài khoản thanh toán, nhấn Thanh toán

e. Kiểm tra lại thông tin và chọn phương thức xác thực, nhập mã xác thực và nhấn Xác nhận

f. Màn hình mua bảo hiểm ô tô thành công

4. Mua bảo hiểm nhà tư nhân

a. Tại màn hình Home, chọn Bảo hiểm > Nhấn icon Nhà tư nhân > Nhấn Mua bảo hiểm.

b. Người dùng điền Thông tin sản phẩm bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

c. Người dùng điền Thông tin đăng ký mua bảo hiểm và Thông tin ghi bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

d. Kiểm tra thông tin, chọn tài khoản thanh toán, nhấn Thanh toán

e. Kiểm tra lại thông tin và chọn phương thức xác thực, nhập mã xác thực và nhấn Xác nhận

f. Màn hình mua bảo hiểm nhà tư nhân thành công

5. Mua bảo hiểm tai nạn 24h

a. Tại màn hình Home, chọn Bảo hiểm > Nhấn icon Tai nạn 24h > Nhấn Mua bảo hiểm.

b. Người dùng điền Thông tin sản phẩm bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

c. Người dùng điền Thông tin đăng ký mua bảo hiểm và Thông tin ghi bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

d. Kiểm tra thông tin, chọn tài khoản thanh toán, nhấn Thanh toán

e. Kiểm tra lại thông tin và chọn phương thức xác thực, nhập mã xác thực và nhấn Xác nhận

f. Màn hình mua bảo hiểm nhà tai nạn 24h thành công

6. Mua bảo hiểm sức khỏe

a. Tại màn hình Home, chọn Bảo hiểm > Nhấn icon Sức khoẻ > Nhấn Mua bảo hiểm.

b. Người dùng điền Thông tin đăng ký mua bảo hiểm và Thông tin ghi bảo hiểm, nhấn Tiếp tục

c. Người dùng điền Thông tin sản phẩm bảo hiểm, khai báo Câu hỏi thẩm định, nhấn Tiếp tục

d. Kiểm tra thông tin, chọn tài khoản thanh toán, nhấn Thanh toán

e. Kiểm tra lại thông tin và chọn phương thức xác thực, nhập mã xác thực và nhấn Xác nhận

f. Màn hình mua bảo hiểm sức khỏe thành công.